SMC E-Learning Management System

Base

Name

Hudson Jamie

Location

USA

Bio

پرسش و پاسخ روانشناسی

 

انگیزه تلاش و همتی است برای تمامی زندگی. دوره انگیزه سازی عزم بر آن دارد که در میانه راه فانوسی برای دیدن مسیر و نفسی برای ادامه آن باشد.